Duck hunt
Anh chj em tk0^g kam?
Đây là thu? Thuât chj? Dành ch0 ng hâm. Nhớ đấy, chj? C0' ng bj hâm làm m0j' c0' tkê? Hjệu ngkjệm. Kaka. Nếu b là ng bjnh tku0g, xjn đug` làm tke0 nka. Haha. 0k. Bắt đầu:
B mua tke? Vjettel về, cà0 ra. Lấy mã tke?(káj này thỳ c0n njt' kug~ pjết. Haha). X0g dug` đt g0j 900, ấn phjm 1, ruj` nhanh tay x0á s0' 1 đ0' đi và lạj nhanh tay ấn thật nhanh, k đc chậm đâu đấy: *100*mã thẻ#. X0g lạj nhanh tay ấn phjm' g0j. Tế là ok. N0' sẽ bá0 Mã số thẻ cào k0 hợp lệ. Káj đó k sa0 hết. Yên tâm mà th0át ra kiểm tra tàj kh0an?. Nếu đc tkỳ tàj kh0ản sẽ đc gấp 4 lần. Kòn k đc tkỳ tàj kh0ản vẫn đc gấp 2 như bjnh thu0g`. Nếu đc, tkỳ tkank ng vjết bàj này hộ káj. K đc xjn đug` bả0 nết lừa đả0 nka. 0k... Hãy nkớ. Thu? Thuat nay kàg jt' ng pjết tkỳ kàg tốt. Vj` nkjều ng pjết tkỳ b0n vjettel n0' sửa lỗj ngay. 0k.